StarBlueDisc Algemene voorwaarden

StarBlueDisc

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle Ecommerce activiteiten- en transacties van de Online-shop en PRO-shop van StarBlueDisc.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

01. Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de Online-shop en PRO-shop van StarBlueDisc.
Naast deze leveringsvoorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen StarBlueDisc) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internet-site van StarBlueDisc en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internet-site.

02. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van StarBlueDisc zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. StarBlueDisc heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internet-site van StarBlueDisc is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en StarBlueDisc komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van StarBlueDisc gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

03. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

04. Betaling
Bij bestellingen via de internet-site van StarBlueDisc geschiedt de betaling middels een van de onderstaande methode's:
Consumenten en bedrijven anders dan onze Dealers betalen via Mollie(iDeal, Bancontact, Sofort Banking of Paypal.)
Dealers kunnen betalen via Mollie(iDeal, Bancontact, Sofort Banking of Paypal.), middels vooruitbetaling of "op rekening kopen".
StarBlueDisc behoudt te allen tijde het recht om "het op rekening kopen" te weigeren.

05. Aflevering/Levertijd
StarBlueDisc streeft naar de bestelde artikelen binnen de onderstaande termijn te verzenden:
Verzending bij orders betaald met Mollie(iDeal, Bancontact, Sofort banking of Paypal, binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling.
Verzending bij “vooruitbetaling” binnen 3 werkdagen, nadat betaling binnen is.
Verzending bij “op rekening kopen” binnen 3 werkdagen nadat de bestelling binnen is.
StarBlueDisc levert niet af aan postbusnummers.
Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. StarBlueDisc is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. StarBlueDisc zorgt voor bezorging via GLS. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. StarBlueDisc is niet verantwoordelijk voor door GLS zoekgeraakte bestellingen. StarBlueDisc is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door StarBlueDisc gedragen. Verzendkosten bedragen voor Nederlandse en Belgische bestellingen € 5,00 excl. BTW per bestelling. Voor overige buitenlandse bestellingen worden hogere verzendkosten in rekening gebracht.

06. Ruilen en Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van reden, te ontbinden binnen een periode van maximaal veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de consument het product in de originele staat en originele verpakking van StarBlueDisc retourneren. Het product mag niet gebruikt zijn/worden. Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal StarBlueDisc dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van het product, terugbetalen. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dan kunt u de herroeping aanmelden middels ons "Formulier voor Herroeping". Om uw herroeping aan te melden, vult u dit formulier volledig in en, of u stuurt dit ingevulde formulier naar volgend adres; StarBlueDisc, Varda 30,5661 AE GELDROP, of u mailt dit ingevulde formulier naar info@starbluedisc.nl, of u faxt dit ingevulde formulier naar 040-7440586.

07. Overmacht
In geval van overmacht is StarBlueDisc niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internet-site.

08. Voorraad
De voorraad van de Online-shop en PRO-shop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door StarBlueDisc z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. StarBlueDisc zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

09. Schadevergoeding
StarBlueDisc kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van StarBlueDisc. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

11. Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik op onderstaande link om de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden in PDF formaat te downloaden


Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.